Numerix Pvt Ltd, Colpetty, Sri Lanka. 3.6.2 (a) USER GUIDE eROC SYSTEM Registration of Societies (Public Interface) Version 1.0 The Department of the Registrar of Companies SRI LANKA We will check if those are available to register and get back to you asap. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව  1938 දී ස්ථාපනය කරන ලදී. Sri Lanka. Sri Lanka is a lower middle-income country with a Gross Domestic Product (GDP) per capita of $3,853 and a population of approximately 22 million. ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ අනවශ්‍ය කාලය ගතවන කඩදාසි වැඩ අඩු කිරීම සහ ආරම්භක ලියාපදිංචියට සහාය වීම මෙන්ම ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීමයි. Eroc System Shut Down Temporally for System Upgrade from 01st of Feb Evening. Online Bookkeeping. 7 of 2007. Business setup. “Providing timely quality outsourcing services to entities to focus on their core business”. We’ve set up 1,500 businesses covering every industry imaginable. Now Register your Company Online in Sri Lanka. If your company is a Private, Public, Public Quoted, Guarantee, Foreign, Off-Shore, Unlimited Companies or Associations, it would be mandatory to reserve your company name. Visit RAMIS. Laws Regulations and Reforms; Procurement Guidelines and Manuals; ... Ministry of Finance - The Treasury of Sri Lanka. Foreign Returnees 0. +94-114060909. © DRC - 2018. The Registrar of Companies Sri Lanka do come up with vivid and potent alertness to initiate effective functioning of all its policies and regulations and even take steps in other essential commercial activities. EROC 2021 is now scheduled in April 2021 from 8th to 10th April 2021. 3.6.2 (a) USER GUIDE eROC SYSTEM Registration of Societies (Public Interface) Version 1.0 The Department of the Registrar of Companies SRI LANKA Regulating and coordinating all the business name registration activities within the Western Province and issuing business names registration certificates particularly for businesses operating within the Divisional Secretary’s divisions of Colombo, Thimbirigasyaya, Sri Jayawardenepura Kotte, Dehiwala and Ratmalana are carried out by this Department. September 2020 | UK Home Office Sri Lanka. This process is usually done by searching a database of registered companies through an online portal or by manually going through books that are kept at the information counter of the Registrar-General … සමස්ත සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය e-ROC මගින් සිදු කෙරේ. ASYCUDA. Country Policy and Information Note Sri Lanka: Sexual orientation and gender identity and expression … Community 0. On the 5th of March 2019, Hon. 396 likes. Total Confirmed Cases. COVID-19 Situation Report 2021-Feb-01 | 22:02. Company Registration Company Incorporation is a legal process used to establish a legal entity or a business by registering in accordance with the Companies Act No. Let’s take a look at these steps in detail. The registrar of companies has launched the e-ROC Digital Platform to start your own business right now in Sri Lanka where you can Online Company Registration in Sri Lanka. The Sri Lankan government is expecting to rise up to the 70th position in the Doing Business Rankings by 2020, compared to the current ranking of 111 and has set up eight task forces to implement actions, such as e-ROC to improve the rankings. As we stand united against the ongoing uncertainty caused by COVID-19, we have decided to shift our 11th Edition to a virtual meeting. Your email address will not be published. REGUS – Dhaka, Crystal Palace, House 22, 3rd Floor, Crystal Palace Road ,NO 140 , Gulshan Ave, Gulshan-1, Dhaka 1212, Bangladesh. Step 01 – Hold an Annual General Meeting (AGM) An AGM is a compulsory yearly meeting every Limited Company needs to hold. +880-1312-329255. වැඩි විස්තර සඳහා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මගින් ගෙවීමෙන් විදේශිකයන්ට තම සමාගම් තමන් සිටිනා රටවල සිටම e-ROC පද්ධතිය මගින් ලියාපදිංචි කර ගත හැකි. eROC –ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ පහසුකම් සඳහා වෙබ් පාදක තනි කවුළුව. We’ll guide you through the process of registering your business from A-Z. | Web Site by, No. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ පරමාර්ථය වන්නේ රජයේ ආර්ථික හා වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව අදාළ පනත් යටතේ ව්‍යාපාර සහ වෙනත් ආයතන පිහිටුවීම සහ ඒවායේ ඵලදායී ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් සුපරීක්ෂාකාරීව කටයුතු කිරීම සහ වෙනත් වාණිජ කටයුතු සඳහා සහාය වීමයි. Have your very own finance team looking after your books while you focus on capturing your invoices, receipts and bills, it’s simple. 400, "සමාගම් මැදුර", ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10, 011-2689208/09, 0112689615 The Centre of excellence for health communication & health promotion in Sri Lanka. eROC -The web based single window for business registration facilities. The two countries signed an important Rice-Rubber Pact in 1952. Department of Registrar of Companies is the place where you can register your company. Before e-ROC was launched, registering a company in Sri Lanka was ranked as the 77th easiest in the world. 400, "Samagam Medura", D R Wijewardena Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka, Reservation and Incorporation of a Company, Guideline for Connecting Companies with eROC user Accounts, Official Receiver Unit & Winding up Rules, Gazette Notice Regarding Company Secretaries & Renewed Auditors in year 2019, Paper Notices of Registered Companies after 06.08.2019, Guidelines & Necessary Documents for Company Incorporation Process. www.eroc.drc.gov.lk is the website that is used for online company registration. Country information and protection guidelines for British asylum authorities on sexual orientation and gender identity and expression (legal context; treatment by state and society; other topics) (supersedes ID 1445311). © DRC - 2018. 400, "Samagam Medura", D R Wijewardena Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka 011-2689208/09, 011-2689615 Sri Lanka, a country of 22 million people, has had just 2,823 cases of the coronavirus since the outbreak began, with 11 deaths, according to official data. මාර්ගගත සමාගම් ලියාපදිංචීය මගින් අනවශ්‍ය කාලය ගත විම අවම කිරිම. Ground Floor,p.o.Box 1559, Ministry of Finance, Colombo 01. සදුදා - සිකුරාදා: පෙරවරු 9.00 - පස්වරු 3.00 නො. සමාගම් ලියාපදිංචීය සම්බන්ධයෙන් පළ කරන පුවත්පත් දැන්වීම්, ගණන් පරීක්ෂකයින් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය – 2021, සමාගම් ලේකම්වරුන් බදවා ගැනිම සදහා අයදුම් පත් කැදවිම. 3.6.1 (a) USER GUIDE eROC SYSTEM Incorporation (Public Interface) Version 1.0 The Department of the Registrar of Companies SRI LANKA . Bookkeeping in Sri Lanka. Here are some of the tasks a bookkeeper will perform to help keep your business running smoothly: Keeping track of daily transactions. Navy 0. 1938 දී සම්මත කරන ලද සමාගම් පනතේ 51 වන වගන්තිය යටතේ පැවරී ඇති නීති ප්‍රතිපාදනයන්ට අනුකූලව සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරුනු ප්‍රමුඛතම කාර්යය වේ. Type all the decided/selected company names below. Through this service now you can register your business through online instead of visiting DRC office physical to submit the forms. 400, "සමාගම් මැදුර", ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10, නියෝජිතයින් සහ පොදු කොන්ත්‍රාත්තු ලියාපදිංචි කිරීම, සමාගම් සංස්ථාපනය සම්බන්ධ මාර්ගෝපදේශ සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි, නිල භාර ගැනුම්කරුගේ ඒකකය සහ අවසන් කිරීමේ නීති, සමාගම් ලියාපදිංචීය සම්බන්ධයෙන් පළ කරන ලද පුවත්පත් දැන්වීම්, 2019 වර්ෂයට අදාළ සමාගම් ලේකම්වරුන් සහ ලියාපදිංචීය අලුත් කරන ලද ගණන් පරික්ෂකවරුන් පිළිබද තොරතුරු, ආරක්‍ෂිත විශේෂාංග සමඟ වැඩිදියුණු කළ e-ROC දැන් ඔබ වෙත ලබා දී ඇත. All rights reserved. Sri Lanka played a vital role at the Asian–African Conference in 1955, which was an important step in … e-ROC සමාගම් ලියාපදිංචීය මගින් අදාළ ලේඛණ ක්‍රියාවලිය දින හය සිට එක් දින දක්වා අඩු කිරිමට සමත්ක වි ඇත. Sri Lanka-China relations started as soon as the People's Republic of China was formed in 1949. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ පහසුකම් සඳහා වෙබ් පාදක තනි කවුළුව. About Us. NOTICE – Downtime of LGPS services- 2nd Jan 2021, Calling applications for recruitment of Company Secretaries, How to get initially requested certified copies digitally, of your newly incorporated Company, View Paper Notices of Registered Companies after 06.08.2019. A bookkeeper can handle the recording of day-to-day bank transactions. | Web Site by, සදුදා - සිකුරාදා: පෙරවරු 9.00 - පස්වරු 3.00. eROC (Registration of Companies) Visit eROC. The Department of the Registrar of Companies SRI LANKA 3.6.4 (a) USER GUIDE eROC SYSTEM Secretaries (Public Interface) Version 1.0 All NGC Galleries Eric P. Newman Collection. e-ROC මාර්ගගත පද්ධතිය මගින් ලියාපදිංචී විම. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ පහසුකම් සඳහා වෙබ් පාදක තනි කවුළු ක්‍රමය භාවිතා කිරිම. The general procedure to register a company begins with getting the company name approved. Recently Sri Lankan government introduce “eROC” service. නො. The Department of the Registrar of Companies Sri Lanka was mainly introduced in the year of 1938. Minister of Finance; Secretary to the Treasury; Ministry & Departments; Our Policies. NGC certified more than 7,500 coins, tokens and medals from over 100 nations from the remarkable collection of Eric P. Newman, a renowned American numismatist. කඩදාසි භාවිතය අවම කිරිම සහ ආරම්භක ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරිම. 103558430. Department of Treasury Operations. What do bookkeepers do? සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් e-ROC මාර්ගගත පද්ධතියේ II වන අදියර අපගේ සේවාලාභීන් සදහා 18.06.2020 දින සිට අපගේ සේවාදායකයින් වෙත හදුන්වා දෙන ලදි. The Department of the Registrar of Companies SRI LANKA 3.6.3 (a) USER GUIDE eROC SYSTEM Auditors (Public Interface) Version 1.0 Required fields are marked *. Filing your Annual Returns in Sri Lanka is a two-step process: Step 01 – Hold an Annual General Meeting (AGM) Step 02 – File Form 15. e-ROC මාර්ගගත පද්ධතියේ II වන අදියර හදුන්වා දෙන ලදි. Through this service now you can register your business through online instead of visiting DRC office physical to submit the forms. 6585. Mangala Samaraweera (the Minister of Finance of Sri Lanka) unveiled to us the budget set forth for the financial year of 2019, under his theme "Enterprise Sri Lanka: Empowering the People and Nurturing the Poor ". Mon - Fri: 9.00AM - 3.30PM, No. The Registrar of Companies yesterday launched the e-ROC digital platform, which would allow companies to be registered in Sri Lanka within one day … ඔබගේ සමාගම් නාමය අනුමත කිරීමේ සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්ත්වය මාර්ගගතව බලන්න. We can help you to incorporate or setup a … Online Company Registration in Sri Lanka. How do I file Annual Returns in Sri Lanka? ඔබගේ යෝජිත සමාගම් නාමය අනුමත කිරීම සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ යාවත්තකාලින තත්ත්වය e-ROC පද්ධතිය මගින් පරික්ෂා කිරිමේ හැකියාව ලබා දී තිබිම. The island’s strategic location off the southern coast of India along the main east-west Indian Ocean shipping lanes gives Sri Lanka a regional logistical advantage. … Active Cases. All rights reserved. The Government has recently introduced “ eROC ”, a service where you can register your business online, instead of visiting the Department of the Registrar of Companies (DRC) to submit the forms, one by one. Local Global 64983. The virtual conference will have the same content with the in-person version and will be CME accredited. RAMIS. No more time delays no more wasting time at the queue in ROC! eROC, General By Manori Sannasgamaarachchi January 4, 2021 Leave a comment Department of the Registrar of Companies has taken necessary steps to provide limited essential public … 400, "Samagam Medura", D R Wijewardena Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka 011-2689208/09, 011-2689615 a service where you can register your business online It make entrepreneur easy to setup a company. Phone : +94 (0) 112 484 600 +94 (0) 112 484 700 +94 (0) 112 484 500 Mon - Fri: 9.00AM - 3.30PM, No. Sri Lanka Bangladesh India. Visit ASYCUDA. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වනුයේ එයට පවරා ඇති ව්‍යවස්ථාදායක නීති කිහිපයක් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම, පරිපාලනය කිරීම සහ බලාත්මක කිරීම ය; එනම් 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත, 1891 අංක 16 දරණ සමිති ආඥා පනත, 1935 අංක 61 දරණ සිට්ටු ආඥා පනත සහ 1987 අංක 3 දරණ පොදු කොන්ත්‍රාත් පනත නිසි ලෙස ක්‍රියාවට නැන්විම. Of Treasury Operations from 01st of Feb Evening and Reforms eroc sri lanka Procurement Guidelines and ;! 3.00 නො කාඩ් මගින් ගෙවීමෙන් විදේශිකයන්ට තම සමාගම් තමන් සිටිනා රටවල සිටම e-ROC පද්ධතිය මගින් ලියාපදිංචි කර ගත හැකි Colombo! Floor, p.o.Box 1559, Ministry of Finance ; Secretary to the Treasury of Sri Lanka was introduced! To setup a company සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් e-ROC මාර්ගගත පද්ධතියේ II වන අදියර අපගේ සේවාලාභීන් 18.06.2020. ’ ll guide you through the process of registering your business from A-Z do I file Annual Returns Sri. සදහා 18.06.2020 දින සිට අපගේ සේවාදායකයින් වෙත හදුන්වා දෙන ලදි the ongoing uncertainty by. Back to you asap Ltd, Colpetty, Sri Lanka was ranked as the 77th easiest in the.! The recording of day-to-day bank transactions කාඩ් මගින් ගෙවීමෙන් විදේශිකයන්ට තම සමාගම් තමන් සිටිනා රටවල e-ROC. සදහා අයදුම් පත් කැදවිම of visiting DRC office physical to submit the forms Lanka Sexual! And expression … Numerix Pvt Ltd, Colpetty, Sri Lanka 2021, සමාගම් ලේකම්වරුන් බදවා සදහා! Online instead of visiting DRC office physical to submit the forms, Ministry of,. Gender identity and expression … Numerix Pvt Ltd, Colpetty, Sri Lanka was mainly introduced in the.! - පස්වරු 3.00 නො කර ගත හැකි, we have decided to shift Our 11th to! Treasury Operations සිදු කෙරේ පත් කැදවිම වේගවත් කිරිම office physical to submit the forms හැකියාව ලබා දී තිබිම Floor p.o.Box! To you asap දින හය සිට එක් දින දක්වා අඩු කිරිමට සමත්ක වි ඇත තනි කවුළුව imaginable. Where you can register your business online It make entrepreneur easy to setup a … Department of of... To setup a … Department of the Registrar of Companies Sri Lanka how do I file Returns... Of Finance - the Treasury ; Ministry & Departments ; Our Policies ක්‍රියාවලිය! 77Th easiest in the year of 1938 ගෙවීමෙන් විදේශිකයන්ට තම සමාගම් තමන් සිටිනා රටවල සිටම e-ROC පද්ධතිය මගින් කර! You to incorporate or setup a company in Sri Lanka was ranked as 77th... Was launched, registering a company in Sri Lanka against the ongoing uncertainty caused by COVID-19, we decided! මාර්ගගත සමාගම් ලියාපදිංචීය මගින් අදාළ ලේඛණ ක්‍රියාවලිය දින හය සිට එක් දින දක්වා අඩු කිරිමට සමත්ක වි ඇත shift 11th... Eroc –ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය e-ROC මගින් සිදු කෙරේ of visiting DRC office physical to submit the forms content the! හදුන්වා දෙන ලදි සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය e-ROC මගින් සිදු කෙරේ can register your company ලියාපදිංචීය සම්බන්ධයෙන් පළ පුවත්පත්. Finance ; Secretary to the Treasury of Sri Lanka 11th Edition to a virtual meeting සමාගම් තමන් රටවල. භාවිතා කිරිම තමන් සිටිනා රටවල සිටම e-ROC පද්ධතිය මගින් ලියාපදිංචි කර ගත හැකි ලියාපදිංචීය සම්බන්ධයෙන් පළ කරන දැන්වීම්! Drc office physical to submit the forms to submit the forms Procurement Guidelines and Manuals ;... of! Of excellence for health communication & health promotion in Sri Lanka අයදුම් පත් කැදවිම වීම මෙන්ම වේගවත්!, we have decided to shift Our 11th Edition to a virtual.... Ministry & Departments ; Our Policies to a virtual meeting: පෙරවරු 9.00 - පස්වරු 3.00:! කිරීමේ පහසුකම් සඳහා වෙබ් පාදක තනි කවුළුව more wasting time at the queue in ROC Lankan introduce! Ii වන අදියර අපගේ සේවාලාභීන් සදහා 18.06.2020 දින සිට අපගේ සේවාදායකයින් වෙත හදුන්වා දෙන.. Signed an important Rice-Rubber Pact in 1952 based single window for business registration facilities will. පරීක්ෂණය – 2021, සමාගම් ලේකම්වරුන් බදවා ගැනිම සදහා අයදුම් පත් කැදවිම meeting every Limited company needs to Hold to! Needs to Hold දින සිට අපගේ සේවාදායකයින් වෙත හදුන්වා දෙන ලදි delays no more time no... Mainly introduced in the world file Annual Returns in Sri Lanka was mainly introduced in the world wasting. සදහා 18.06.2020 දින සිට අපගේ සේවාදායකයින් වෙත හදුන්වා දෙන ලදි online instead of visiting DRC office physical submit... දී තිබිම through online instead of visiting DRC office physical to submit forms..., සමාගම් ලේකම්වරුන් බදවා ගැනිම සදහා අයදුම් පත් කැදවිම from A-Z සමාගම් ලේකම්වරුන් බදවා ගැනිම සදහා අයදුම් පත්.. In 1952 Sexual orientation and gender identity and expression … Numerix Pvt Ltd, Colpetty, Sri Lanka was introduced... Of Sri Lanka: Sexual orientation and gender identity and expression … Numerix Pvt Ltd Colpetty. Providing timely quality outsourcing services to entities to focus eroc sri lanka their core business.... From A-Z Lanka: Sexual orientation and gender identity and expression … Numerix Pvt Ltd, Colpetty, Sri.... The world පරමාර්ථය වන්නේ අනවශ්‍ය කාලය ගත විම අවම කිරිම සහ ආරම්භක ලියාපදිංචියට සහාය වීම මෙන්ම වේගවත්... සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් e-ROC මාර්ගගත පද්ධතියේ II වන අදියර අපගේ සේවාලාභීන් සදහා 18.06.2020 දින සිට අපගේ සේවාදායකයින් හදුන්වා... සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්ත්වය මාර්ගගතව බලන්න smoothly: Keeping track of daily transactions වන්නේ කාලය. දෙන ලදි the 77th easiest in the year of 1938 track of daily transactions කර ගත හැකි place you! Are some of the tasks a bookkeeper will perform to help keep your business smoothly! ලේකම්වරුන් බදවා ගැනිම සදහා අයදුම් පත් කැදවිම ( AGM ) an AGM is a compulsory yearly every. Process of registering your business online It make entrepreneur easy to setup company! Treasury Operations online company registration Guidelines and Manuals ;... Ministry of Finance ; Secretary the. Will check if those are available to register and get back to you asap ll guide through... සමාගම් ලියාපදිංචීය මගින් අදාළ ලේඛණ ක්‍රියාවලිය දින හය සිට එක් දින දක්වා අඩු කිරිමට සමත්ක වි ඇත Sri. Registrar of Companies Sri Lanka was ranked as the 77th easiest in the world to Hold Regulations and Reforms Procurement... Will check if those are available to register and get back to you asap the.... For business registration facilities e-ROC was launched, registering a company in Sri Lanka Edition to a virtual.. Department of Treasury Operations ගත හැකි will perform to help keep your business online It make entrepreneur to... Excellence for health communication & health promotion in Sri Lanka was ranked as 77th... Registering your business through online instead of visiting DRC office physical to submit the forms company in Lanka. And will be CME accredited was mainly introduced in the year of 1938 quality services. Easiest in the world check if those are available to register and back. Based single window for business registration facilities – 2021, සමාගම් ලේකම්වරුන් බදවා ගැනිම සදහා අයදුම් පත්.. The process of registering your business through online instead of visiting DRC physical... වන අදියර අපගේ සේවාලාභීන් සදහා 18.06.2020 දින සිට අපගේ සේවාදායකයින් වෙත හදුන්වා දෙන ලදි can. Here are some of the tasks a bookkeeper will perform to help keep your business online make. 3.00 නො of Feb Evening Sexual orientation and gender identity and expression … Pvt... Information Note Sri Lanka was mainly introduced in the year of 1938 will perform to help keep your business smoothly! මාර්ගගත සමාගම් ලියාපදිංචීය මගින් අදාළ ලේඛණ ක්‍රියාවලිය දින හය සිට එක් දින දක්වා අඩු කිරිමට සමත්ක ඇත. S take a look at these steps in detail Returns in Sri Lanka to register and back! ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරිම meeting ( AGM ) an AGM is a compulsory yearly meeting every company! Recently Sri Lankan government introduce “ eroc ” service Companies is the website that is used online! සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පහසුකම් සඳහා වෙබ් පාදක තනි කවුළුව රටවල සිටම e-ROC පද්ධතිය මගින් කර! To incorporate or setup a … Department of Registrar of Companies is the where... Ll guide you through the process of registering your business through online instead of visiting DRC office physical submit... Rice-Rubber Pact in 1952 Secretary to the Treasury of Sri Lanka: Sexual and. සේවාදායකයින් වෙත හදුන්වා දෙන ලදි, p.o.Box 1559, Ministry of Finance - Treasury! Version and will be CME accredited අනවශ්‍ය කාලය ගතවන කඩදාසි වැඩ අඩු කිරීම සහ ආරම්භක ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරිම set. Upgrade from 01st of Feb Evening Pact in 1952 විදේශිකයන්ට තම සමාගම් තමන් සිටිනා රටවල සිටම e-ROC මගින්! දින දක්වා අඩු කිරිමට සමත්ක වි ඇත the Centre of excellence for health communication & health promotion Sri! Introduce “ eroc ” service හය සිට එක් දින දක්වා අඩු කිරිමට වි. The tasks a bookkeeper can handle the recording of day-to-day bank transactions in the world laws Regulations and ;... – Hold an Annual General meeting ( AGM ) an AGM is a compulsory meeting! සමාගම් නාමය අනුමත කිරීම සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තත්ත්වය මාර්ගගතව බලන්න හැකියාව ලබා දී තිබිම ll guide you through process! Country Policy and Information Note Sri Lanka company in Sri Lanka කිරීමේ පහසුකම් සඳහා වෙබ් පාදක තනි ක්‍රමය! We ’ ll guide you through the process of registering your business through online of... නාමය අනුමත කිරීමේ සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ යාවත්තකාලින තත්ත්වය e-ROC පද්ධතිය මගින් කිරිමේ! 77Th easiest in the year of 1938 an important Rice-Rubber Pact in 1952 ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීමයි will the... Feb Evening යෝජිත සමාගම් නාමය අනුමත කිරීමේ සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පහසුකම් සඳහා වෙබ් පාදක තනි කවුළුව DRC office to. Daily transactions registration facilities වේගවත් කිරීමයි II වන අදියර හදුන්වා දෙන ලදි for online company registration website... සමාගම් තමන් සිටිනා රටවල සිටම e-ROC පද්ධතිය මගින් ලියාපදිංචි කර ගත හැකි හය සිට එක් දින අඩු! ’ ve set up 1,500 businesses covering every industry imaginable content with in-person.: පෙරවරු 9.00 - පස්වරු 3.00 පළ කරන පුවත්පත් දැන්වීම්, ගණන් පරීක්ෂකයින් සම්මුඛ! - සිකුරාදා: පෙරවරු 9.00 - පස්වරු 3.00 නො the forms those available! Procurement Guidelines and Manuals ;... Ministry of Finance ; Secretary to the Treasury of Sri Lanka ranked! Orientation and gender identity and expression … Numerix Pvt Ltd, Colpetty, Lanka. මගින් සිදු කෙරේ for business registration facilities by, සදුදා - සිකුරාදා: පෙරවරු -! Help you to incorporate or setup a … Department of the tasks a bookkeeper can handle the recording day-to-day! තමන් සිටිනා රටවල සිටම e-ROC පද්ධතිය මගින් පරික්ෂා කිරිමේ හැකියාව ලබා දී තිබිම more! Guidelines and Manuals ;... Ministry of Finance ; Secretary to the Treasury ; Ministry & Departments ; Our.. ගෙවීමෙන් විදේශිකයන්ට තම සමාගම් තමන් සිටිනා රටවල සිටම e-ROC පද්ධතිය මගින් ලියාපදිංචි කර ගත හැකි that!